Wecare Logo

Polityka prywatności.

§ 1.

Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych jest spółka pod firmą Wecare sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: Plac Konesera 8, 03-736 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 41335, NIP 5222551111, która przetwarza dane osobowe użytkowników zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) , ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy Prawo Telekomunikacyjne.

Wecare sp.  o.o. jako właściciel i administrator serwisu wecare.pl („Serwis”) przedstawia poniżej informacje dotyczące zastosowania i wykorzystania danych osobowych.

2. Wecare sp. z o.o. przetwarza dane osobowe:

– w celach technicznych

– w celu zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług,

3. Wecare sp. z o.o. zapewnia wszystkim osobom, których dane przetwarza w jakimkolwiek zakresie, realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz innych uprawnień wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

§ 2.

Przekazywanie informacji

1. Wecare sp. z o.o. zapewnia, iż nie przekazuje jakichkolwiek danych podmiotom do tego nieuprawnionym. Wecare sp. z o.o. udostępnia dane użytkowników jedynie podmiotom upoważnionym na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz na podstawie zawartych umów, w sposób nieprzekraczający zakresu wyrażonych przez użytkownika zgód. Wecare sp. z o.o. przekazuje dane następującym podmiotom:

a) podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) Serwisu oraz danych osobowych dla spółki Wecare sp. z o.o.,

b) dostawcom usług IT oraz dostawcom narzędzi marketingowych, w tym analitycznych,

c) dostawcom narzędzi do wysyłania newsletterów, dostawcom usług PR i komunikacji,

e) Liebrecht and Wood Poland sp. z o.o. – w celu obsługi Serwisu i świadczenia usług marketingowych.

2. Wecare sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wysyłania użytkownikom Serwisu informacji dotyczących działania i funkcjonalności Serwisu. Każdy z Użytkowników Serwisu ma prawo zastrzec, że nie wyraża zgody na otrzymywanie ww. informacji od Wecare sp. z o.o.

3. Wszelkie informacje uznawane w myśl ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną jako informacje handlowe mogą być przesyłane użytkownikom wyłącznie za ich zgodą, zgodnie z treścią art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2020.344, t.j. z dnia 2020.03.03) oraz art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2021.576 t.j. z dnia 2021.03.30).

4. Wszelkie zgłoszenia dotyczące otrzymywania niezamówionych informacji handlowych prosimy zgłaszać na adres: wecare@wecare.pl

5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

§ 3.

Dane osobowe

1. W zakresie ochrony danych osobowych Użytkownikowi przysługują wszelkie prawa wynikające z RODO, szczególnie wskazane w ust.5 poniżej.

2. Użytkownik ma obowiązek aktualizować dane podane w formularzu rejestracyjnym niezwłocznie po każdej zmianie tych danych.

3. W wypadku przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych dane osobowe będą przetwarzane do czasu odwołania wyrażonej przez Użytkownika zgody. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust.1 a) RODO.

W wypadku przetwarzania danych osobowych w celach marketingu własnego, tj. promowania własnych towarów i usług administratora, dane osobowe będą przetwarzane do czasu wyrażenia żądania  usunięcia danych przez osobę, których dane będą przetwarzane. Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 f).

4. W wypadku świadczenia usługi (realizacji zamówienia) dane przetwarzane będą na czas wykonania umowy łączącej spółkę pod firmą Wecare sp. z o.o. z Użytkownikiem i spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust.1b) RODO.

5. Użytkownik Serwisu, który podał swoje dane osobowe, ma prawo do:

a) dostępu do swoich danych, w celu ich sprostowania i usunięcia, z zastrzeżeniem, że prawo

do usunięcia danych przysługuje Użytkownikowi w wypadku spełnienia co najmniej jednego

kryterium, o których mowa w ust. 8 poniżej,

b) żądania ograniczenia ich przetwarzania ze względu na swoją szczególną sytuację,

c) wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a także

d) w wypadku udzielenia zgody – wycofania udzielonej zgody w każdym momencie, przy czym,

cofnięcie uprzednio wyrażonej zgody nie wpłynie na legalność przetwarzania przed jej

wycofaniem,

e) prawo do przeniesienia swoich danych i przekazania ich do innego administratora. Dane

przekazane będą do wskazanego przez użytkownika administratora w powszechnie

stosowanym formacie.

6. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne. Podanie danych w

celu realizacji umowy również jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwi spółce Wecare sp. z o.o. zawarcie i realizację umowy.

7. Wecare sp. z o.o. zbiera i przetwarza następujące kategorie danych osobowych:

a) Imię

b) Adres email

c) Numer telefonu

d) Data urodzenia

8. Zgodnie ust. 5 powyżej Użytkownikowi przysługuje prawo, o którym mowa w art. 17 RODO, tj. prawo do usunięcia jego danych (zwane inaczej „prawem do bycia zapomnianym”). Użytkownik może skorzystać z tego prawa w wypadku spełnienia co najmniej jednego z poniższych kryteriów:

a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny

sposób przetwarzane,

b) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma

innej podstawy prawnej przetwarzania;

c) osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec

przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub

osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 RODO wobec

przetwarzania;

d) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;

e) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego

przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega

administrator;

f) dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa

informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1. RODO.

§ 4.

Warunki techniczne

1. Wecare sp. z o.o. przechowuje pliki cookies, w których znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu, między innymi do utrzymania sesji Użytkownika i lepszego dopasowania Serwisu do potrzeb Użytkowników. Ponadto w wypadku udzielenia przez Użytkownika stosownej zgody Wecare sp. z o.o. przechowuje pliki cookies w celu przedstawienia spersonalizowanych treści reklamowych dopasowanych do preferencji zakupowych i zachowań Użytkownika w ramach Serwisu. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies znajdują się w polityce cookies, która znajduje się pod adresem https://wecare.pl/polityka-prywatnosci/.

2. Subskrybent newslettera w każdym momencie ma możliwość rezygnacji z jego dalszego otrzymywania. W tym celu należy kliknąć w link rezygnacji (stopkę rezygnacji) będący nieodzownym elementem każdego newslettera otrzymanego od Wecare sp. z o.o.

3. Dane użytkownika podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Celem profilowania jest przedstawienie Użytkownikowi Serwisu jak najbardziej korzystnej oferty dopasowanej do jego zainteresowań i preferencji zakupowych.

§ 5.

Zmiany Polityki Prywatności

1. Wecare sp. z o.o.  zastrzega, iż w przyszłości może wprowadzić zmiany w Polityce Prywatności, w szczególności w sytuacji, w której nastąpią zmiany w przepisach powszechnie obowiązującego prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

2. Wraz z każdą zmianą, nowa wersja Polityki Prywatności będzie się pojawiać w serwisie pod zakładką https://wecare.pl/polityka-prywatnosci/

3. Korzystając z Serwisu po dokonaniu zmiany treści Polityki Prywatności Użytkownik akceptuje zmiany w nowej wersji Polityki Prywatności. 4. Jeżeli uznaliby Państwo, że w jakiś sposób naruszona została Państwa prywatność, prosimy o kontakt mailowy na adres: wecare@wecare.pl

WeCARE Polska jest członkiem grupy Liebrecht & wooD